Algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden van het COWORKING CAFÉ gevestigd te Beukendreef 2, 4645 HV Putte, met BTW nummer NL003333276B70 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76807789.

Het COWORKING CAFÉ zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als: ‘HET COWORKING CAFÉ’. Haar wederpartij zal worden aangeduid met ‘De Klant’.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van HET COWORKING CAFÉ dan wel het afkomstige diensten, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, evenals op de uitvoering daarvan.
 2. HET COWORKING CAFÉ voert haar werkzaamheden enkel uit onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. HET COWORKING CAFÉ wijst de toepasselijkheid van door De Klant gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, met uitzondering van de situaties waarin partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. In het geval HET COWORKING CAFÉ en De Klant bepaalde schriftelijke afspraken maken, welke afwijken van hetgeen is opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden van HET COWORKING CAFÉ, dan prevaleert ten allen tijde de schriftelijke afwijkende afspraak tussen partijen boven de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Definities

 1. HET COWORKING CAFÉ: de onderneming die als doel heeft ondernemers met elkaar in contact te kunnen brengen oftewel met elkaar te ‘verbinden’ door een locatie ter beschikking te stellen waar gezamenlijk kan gewerkt worden.
 2. De Klant: de ondernemer of particulier die HET COWORKING CAFÉ bezoekt en gebruikt maakt van de in HET COWORKING CAFÉ aangeboden diensten.
 3. De website: de door HET COWORKING CAFÉ gerealiseerde website www.coworkingcafe.net waarop De Klant zich kan registreren om gebruikt te maken van de in HET COWORKING CAFÉ aangeboden diensten.
 4. De Huisregels: de afspraken en regels die gelden voor De Klant of eenieder die HET COWORKING CAFÉ bezoekt of gebruik maakt van de aangeboden diensten.
 5. Co-work-ticket: Toegang tot HET COWORKING CAFÉ en de aangeboden diensten.

 

Artikel 3. Registratie en aankoop

 1. De klant koopt één of meerdere co-work-tickets door middel van registratie op het door De website beschikbaar gestelde registratieformulier.
 2. De Klant krijgt de gelegenheid om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden, De Huisregels en de privacy verklaring van HET COWORKING CAFÉ en zal de toepasselijkheid van bovengenoemde dienen te aanvaarden.
 3. De Klant ontvangt na aankoop een digitale factuur en kan vanaf dan effectief gebruik maken van de in HET COWORKING CAFÉ aangeboden diensten op de gekozen data. 
 4. De in lid 3 van dit artikel benoemde overeenkomst tussen HET COWORKING CAFÉ en De Klant komt enkel tot stand op het moment dat HET COWORKING CAFÉ dit aan De Klant bevestigt d.m.v. een digitale bevestiging.
 5. Alle door HET COWORKING CAFÉ verstrekte prijzen op de website, kostenopgaven en overige gegevens, zijn voor HET COWORKING CAFÉ slechts dan bindend indien HET COWORKING CAFÉ dit uitdrukkelijk schriftelijk aan De Klant heeft bevestigd. In alle andere gevallen kan De Klant aan de inhoud van dergelijke op de website weergegeven gegevens geen enkel recht ontlenen.

 

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Alle door HET COWORKING CAFÉ gehanteerde en genoemde prijzen zijn in Euro’s (€).
 2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Betalingen door De Klant aan HET COWORKING CAFÉ dienen te geschieden door middel van een directe overschrijving via online bankieren.
 4. HET COWORKING CAFÉ kan De Klant voor bepaalde diensten of producten op de website aparte kosten in rekening brengen die altijd eerst schriftelijk met De Klant overeengekomen worden. 
 5. Indien De Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, wordt de registratie als niet afgerond c.q. onvolledig beschouwd en zal De Klant niet de mogelijkheden hebben om gebruik te maken van de in HET COWORKING CAFÉ aangeboden diensten.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. HET COWORKING CAFÉ streeft naar een zo actueel en correct werkende website. Mocht ondanks deze inspanningen van HET COWORKING CAFÉ de diensten en/of functies op de website onvolledig en/of onjuist zijn weergegeven dan wel niet werkbaar, dan aanvaardt HET COWORKING CAFÉ daarvoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 2. De diensten op De Website van HET COWORKING CAFÉ worden aangeboden zonder enige vorm van garantie.
 3. HET COWORKING CAFÉ aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het bedrag waartoe HET COWORKING CAFÉ in dit specifieke geval is verzekerd.
 4. HET COWORKING CAFÉ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HET COWORKING CAFÉ alsnog te herstellen, voor zover deze aan HET COWORKING CAFÉ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover De Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. HET COWORKING CAFÉ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De Klant vrijwaart HET COWORKING CAFÉ voor aanspraken van derden. Bepaalde diensten en/of functies die via het Platform beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op De Website van HET COWORKING CAFÉ kunnen naar websites van derden leiden. HET COWORKING CAFÉ is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid daarvan en HET COWORKING CAFÉ garandeert niet en zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor de websites van derden, of voor andere diensten, producten en/of functies die door derden worden aangeboden.
 7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor afspraken die De Klant met een derde partij maakt. Klachten, claims, zorgen of vragen over diensten en/of functies die derden aanbieden moeten rechtstreeks worden gericht aan deze derde partij. HET COWORKING CAFÉ is daar uitdrukkelijk geen partij in.

 

Artikel 6. Opschorting, beëindiging en tussentijdse opzegging

 1. Reeds betaalde co-work-tickets worden niet terug gevorderd aan De Klant.
 2. HET COWORKING CAFÉ is bevoegd om de toegang tot de locatie van HET COWORKING CAFÉ aan De Klant per direct te verbieden indien De Klant niet voldoet aan de op De Klant rustende betalingsverplichtingen of zich niet houdt aan De Huisregels die hij tijdens de registratie op De Website heeft dienen te aanvaarden.
 3. Indien HET COWORKING CAFÉ de toegang tot de locatie van HET COWORKING CAFÉ door De Klant verbiedt, zijn de vorderingen van HET COWORKING CAFÉ op De Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien HET COWORKING CAFÉ tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan De Klant.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van De Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor De Klant niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het HET COWORKING CAFÉ vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de aangeboden offerte c.q. overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HET COWORKING CAFÉ op De Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. HET COWORKING CAFÉ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van De Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HET COWORKING CAFÉ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HET COWORKING CAFÉ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HET COWORKING CAFÉ of van derden daaronder begrepen. HET COWORKING CAFÉ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HET COWORKING CAFÉ haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht is HET COWORKING CAFÉ gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van haar verplichtingen voor de duur van de overmacht situatie, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. HET COWORKING CAFÉ is bij een overmacht situatie in geen geval schadevergoeding aan De Klant verschuldigd.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendomsrecht

 1. HET COWORKING CAFÉ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom wet- en regelgeving.
 2. Afhankelijk van de inhoud die door De Klant beschikbaar wordt gesteld, is HET COWORKING CAFÉ de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot De Website, de inhoud ervan, de onderliggende software en de databases die de werking ervan garanderen.
 3. Het is De Klant niet toegestaan – zonder uitdrukkelijke toestemming van HET COWORKING CAFÉ – om teksten, foto’s of ander materiaal zoals weergegeven op De Website te hergebruiken.
 4. De Website van HET COWORKING CAFÉ biedt De Klant de mogelijkheid om diensten en/of producten te verkrijgen. Het is De Klant niet toegestaan de inhoud van De Website te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken dan waarvoor De Website is bedoeld.

 

Artikel 9. Nietige/vernietigbare bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HET COWORKING CAFÉ en De Klant zullen in dat geval in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HET COWORKING CAFÉ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien De Klant woonplaats heeft in het buitenland.
 2. De rechtbank Zeeland West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te regelen.

 

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden van HET COWORKING CAFÉ zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met De Klant.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Algemene Voorwaarden

Versie februari 2024